Κατηγορίες Μελλών

 Κύριες Κατηγορίες Μελών του Συνδέσμου αποτελούν τα Τακτικά, τα Συνδεδεμένα και τα Επίτιμα Μέλη

Τακτικά Μέλη

Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου ασκούν δραστηριότητα και έχουν φυσική παρουσία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεντρώνουν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α)  Δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών, εφαρμογών ή και προϊόντων και ασκούν την δραστηριότητά τους σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω τεχνολογικές κατηγορίες:

Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Προϊόντων Ηλεκτρονικής και Μικροηλεκτρονικής (microelectronics)
Παραγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής.
Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Software services and applications developer)
Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας (biotechnology)
Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών Αυτοματισμών και Ρομποτικής.
Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών και Προϊόντων Πράσινης Ενέργειας (Green Energy)
Παροχής Υπηρεσιών, Ανάπτυξης  Εφαρμογών στη Χημεία.
Υπηρεσίες Δορυφορικής Τεχνολογίας (Satellite Technologies based services)

Β) Έχουν δημοσιεύσει χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον μιας χρήσης και έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την έναρξη δραστηριότητας.

Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου με έδρα στην Ελληνική επικράτεια και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των τακτικών μελών.

Επιπροσθέτως, Συνδεδεμένα Μέλη δύνανται να αποτελέσουν άλλοι φορείς οι οποίοι συνεισφέρουν στην κατεύθυνση επίτευξης των σκοπών του συνδέσμου ανεξαρτήτως προϋποθέσεων και γίνονται προσωρινά δεκτοί με απόφαση του Δ.Σ. έως την τελική έγκριση της εισδοχής τους από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Τέλος, δύναται κατά την ίδρυση του Συνδέσμου να υπάρξουν και ιδρυτικά συνδεδεμένα μέλη.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη (εταιρίες ή και φυσικά πρόσωπα) γίνονται όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο, υποστήριξαν έμπρακτα τους σκοπούς του και συντέλεσαν στην πρόοδο του Συνδέσμου