Η διεύρυνση του αριθμού των μελλών του συνδέσμου έτσι ώστε να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις και φορείς της Δυτικής Ελλάδας με τεχνολογικό χαρακτήρα και με στόχους οι οποίοι ταυτίζονται με τους στόχους του συνδέσμου αποτελεί την βασική δραστηριότητα των ιδρυτικών μελλών του συνδέσμου.